برای دانلود رایگان کلیک کنید

عنوان             :   A Creep Testing Machine

مولف              :   Abbas Aghajani Kalkhouran

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                   قیمت:    ۱۷۰۰۰  تومان

شابک             :   ۶-۵۴۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸