سرشناسه : یاغمور، سینان
Yağmur, Sinan
‏عنوان و نام پديدآور : شمس خاموش/نویسنده سینان یامور ؛ مترجم مهرنوش پرتوی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر ‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱۷ص. ‏‫؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‫۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۴۵-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۸۲؟-۶۴۵ق‌.
‏موضوع : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴-۶۷۲ق.
‏موضوع : Mowlavi‪, Jalaloddin Mohammad ibn-e Mohammad, 1207-1273
‏موضوع : عارفان — سرگذشتنامه
‏موضوع : Mystics — Biography
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : Mysticism
‏شناسه افزوده : ‏‫پرتوی، ‏‫مهرنوش، ‏‫۱۳۵۱ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۷۹/۲/ش۸‏‫ی۲ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۸۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۷۵۶۳۰

 

«شمس خاموش»

نویسنده: سینان یامور

مترجم: مهرنوش پرتوی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

طرح جلد: الیاس گرجی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۲۰۰۰  تومان

شابک: ۲-۴۵-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸