عنوان              :   آن یک چیز

مترجم             :   بهزاد جوادی

ناشر                :   نیک مهر

چاپ                :   اول ۱۳۹۵

شمارگان          :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک              :   ۱-۱۳-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

قیمت               :    ۱۸۰۰۰  تومان