عنوان             :    Improved Machine Translation Techniques by using modern methods

نویسنده:                :     علی اشرفی

ناشر               :   آرنا

صفحه آرایی     :    مریم سلیمی

چاپ               :   اول ۱۴۰۲

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۲-۲۰۶-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸