عنوان              :    ۱۴+۱ حق

گردآوری و تالیف    :   محمدرضا دامغانی

ناشر                :    آرنا

چاپ                :    اول ۱۳۹۵

شمارگان          :    ۱۰۰۰ نسخه

شابک              :    ۷-۲۸۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸