عنوان              :   کوری عصاکش کوری دیگر

نویسنده          :   مهران دهقانی

ناشر               :   آرنا

صفحه آرایی     :   الهه بذرافشان

چاپ               :   اول ۱۳۹۳

شمارگان          :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:    ۵۰۰۰   تومان

شابک             :   ۸-۱۰۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸