عنوان             :   کنترل کیفیت و آزمایشگاه رئولوژی آرد(کتاب راهنما براي کارشناسان صنایع غذایی و مهندسین مشغول در صنایع آرد و نان) ویرایش ۱

مولف              :   شهریار رمضانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                            قیمت:    ۲۰۰۰۰   تومان

شابک             :   ۹-۳۳۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸