عنوان : کنترل سازه های بتنی
مولف : احسان حیدری نژاد
ناشر : آرنا
چاپ : اول ۱۳۹۵
شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه قیمت: ۹۵۰۰ تومان
شابک : ۶-۴۸۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸