عنوان             :   کاربردهاي نانو فناوري در خدمت آب پاك: راه حل­هاي بهبود کیفیت آب

مترجمین        :   اکبر تقی یان اقدام- بهنام رجب پور

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت: ۳۸۰۰۰  تومان

شابک             :   ۲-۵۴۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸