عنوان             :   چالش های مطالبات معوق بانکی(راهکارهای پیشگیری و وصول)

مولف              :    علیرضا احمدمعظم

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت: ۱۶۰۰۰  تومان

شابک             :   ۱-۴۸۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸