عنوان             :    پینوپروک (دفتر دوم)

نویسنده          :   عنایت اله کرمی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۳۹۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸