عنوان             :   پشتیبان تصمیم گیری چندمعیاره (یوتا، یوتا استار و یوتا استار فازی)

)Multi Criteria Decision Aid (UTA, UTASTAR, Fuzzy UTASTAR)

مولفان            :   سید امیر محمدیان خباز کاظمی- پیمان قاسمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                  قیمت:  ۱۰۵۰۰ تومان

شابک             :   ۸-۵۳۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸