عنوان             :   پری کاغذی (مجموعه شعر)

نویسنده          :   مژگان عباسی بیدلی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۲۲-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸