عنوان          :   ویستا بانوی مینو سرشت ایران زمین

نویسنده        :   ناهید مشایخی

ناشر            :   آرنا

چاپ            :   اول ۱۳۹۴

شمارگان       :   ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

شابک          :   ۰-۴۲۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸