عنوان             :   نگاه کاربردی به مراحل تدوین برنامه ریزی استراتژیک در مراکز درمانی

نویسنده          :   حسین ونهاری

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                قیمت:    ۱۱۰۰۰   تومان

شابک             :   ۰-۴۷۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸