برای دانلود رایگان کلیک کنید

عنوان             :   نگاه علمی وجامع به مقوله تبلیغات انتخاباتی

مولف              :   سلیمان ابراهیمی زیولایی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:       ۸۵۰۰    تومان

شابک             :   ۶-۶۰۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸