عنوان             :  نگاهی تحلیلی به وضعیت تعهد کاری و کیفیت خدمات در سازمان‌های ایرانی

نویسنده          :   محمد حیدری

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                قیمت:  ۳۲۰۰۰ تومان

شابک             :   ۴-۴۰۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸