من از کره­ ی مریخ آمده­ ام

پدیدآور: مهسا مستجابی

ناشر: نیک­مهر

چاپ: اول ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۸-۳۰-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸