عنوان             :   منتخب مسائل ریاضیات عالی مهندسی

(ویژه دانشجویان ارشد‌ عمران و سایر رشته‌های فنی و مهندسی)

گروه مولفین     :   سید محمدرضا هاشمی – سید مهدی هاشمی

ویراستار           :    مهندس سوده قبادی خسرو

ناشر               :   آرنا

ترسیم اشکال   :    عاطفه السادات هاشمی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۵۳۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸