عنوان             :   معماری و توسعه پایدار

مولف              :   هومن شمالی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                            قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۱۵-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸