عنوان             :   مطالعه تطبیقی تعهدات و ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی

مولفین            :   پریسا مرادی-  تهمینه مرادی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۵۲۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸