برای دانلود رایگان کلیک کنید

عنوان             :   مبدأ

مولف              :   امین امیدوار

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:   ۱۰۵۰۰  تومان

شابک             :   ۴-۵۰۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸