عنوان             :   مباحث کلیدی کارشناسی ارشد ریاضی، ریاضی عمومی ۱

مولف              :   ابراهیم تمیمی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   ابراهیم تمیمی

صفحه آرایی     :   ابراهیم تمیمی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت:  ۲۵۰۰۰  تومان

شابک             :   ۳-۵۶۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸