عنوان             :   قوی همچون مرگ

نویسنده          :   گی دو موپاسان

مترجم            :   مهری زیبایی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۳۷۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸