عنوان             :   فریادهای گٌنگ

نویسنده          :   احمد چراغمکانی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :   ۱۰۵۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۲۸-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸