عنوان             :   فرآیند فیلامنت وایندینگ در سازه های کامپوزیتی

مترجمان         :   سید حسین تقویان- مهدی یوسف زاده- علی رضا شکری- جعفر اسکندری جم

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                         قیمت:  ۴۰۰۰۰  تومان

شابک             :   ۰-۴۴۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸