عنوان             :   غریو  (CLAMOR)

نویسنده          :   م. غ. دوانی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :    ۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۸-۲۷-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸