عنوان             :   شریف آریا

نویسنده          :   مجتبی مرادلی

ناشر               :   نیک مهر

طرح جلد         :   رامین نوروزی فرد

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۲۶-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸