عنوان             :   به سوی تعادل «آمبولیزاسیون شناختی»

نویسنده          :   سید علی بهشتی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   صوفیا فرقدان

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۴۹۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸