عنوان             :   سمنان در تفکر پایداری

مولف              :   ندا معروفی

ناشر               :   نیک مهر

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                             قیمت:   ۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۰۸-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸