عنوان             :   زبان و مغز

مترجم            :   جواد حسن نیا روشن

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۹۰۰۰   تومان

شابک             :   ۷-۴۸۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸