عنوان                 :        ریسک های HSE در فناوری نانو

گردآوری و ترجمه  :        ندا هاشمی، سینا بابا محمدی، آتوسا خزائی، محمد هجرتی

ناشر                   :        آرنا

چاپ                   :        اول ۱۳۹۵

شمارگان             :        ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت:  ۲۵۰۰۰ تومان

شابک                 :        ۲-۴۵۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸