عنوان             :   یک روز با من غریبه

نویسنده          :   ژاله عظیمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                  قیمت: ۹۵۰۰   تومان

شابک             :   ۸-۴۸۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸