عنوان             :   روانشناسی خوشبختی (براساس آثاری از ساموئل اس. فرانکلین و داینرها)

نویسنده          :   جواد خواجی

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۴۰۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸