عنوان             :   راهکارهای توسعه انرژی­های تجدیدپذیر (نقشه راه انرژی زیستی)

گردآوری و  تدوین  : سروش دانایی- امیر کفاش- حامد ناقوسی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                    قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۵۱۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸