راهنمای کاربردی استفاده از سیستم مدیریت جریان کار BPMS 

در سازمان های دولتی و خصوصی

راهنمای کاربردی پروژه های پیاده سازی و بهره برداری نرم افزار BPMS

 

مولف: سارمن طاوسی