عنوان             :   راهنمای سفر در طبیعت

نویسنده          :   محمدرضا کمیلیان

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   هدیه کاظمی- هوتن مشایخی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                      قیمت:   ۱۲۰۰۰ تومان

شابک             :   ۱-۴۴۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸