عنوان             :   دیگرانی ها (مجموعه شعر)

نویسنده          :   سید محسن میرهاشمی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   مصطفی مجیدی

طرح جلد         :    سید ناصر زمانی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۸-۴۷۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸