عنوان             :   در برابر امواج

نویسنده          :   کامبیز جانمیان

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۴-۲۵-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸