عنوان             :   درخت روبان ها

نویسنده          :   رضا فکری(هامون)

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   شکوه محمدزاده

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                          قیمت:  ۷۵۰۰  تومان

شابک             :   ۶-۲۵۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸