عنوان             :   درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی

نویسنده          :   فرهاد عبادی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۲-۵۶۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸