عنوان             :   خلسه

نویسنده          :   یاسمن ملکان

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۳۵-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸