عنوان             :   خرافات راز(پژوهش تحلیلی بر کتاب «راز» و «قانون جذب»)

نویسنده          :   عبدالله بن صالح العجیری

مترجم            :   فرهاد امینی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه     قیمت:  ۱۲۰۰۰ تومان

شابک    :         ۷-۳۴۰-۳۵۶-۶۰۰-