عنوان             :   حرفه: هنرمند (غزل­بارگی­ ها و دلسرودگی­ های مهدی سرمستی)

نویسنده          :   مهدی سرمستی

ناشر               :   آرنا

ویراستار ادبی   :    رسول رضائی

طرح جلد         :   رسول رضائی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۴۰۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸