عنوان : جمعیت از منظر ادیان و مذاهب
مولف : حسین ذوالفقاری راویز
ناشر : آرنا
ناظر چاپ : مهدی اکبری
چاپ : اول ۱۳۹۵
شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه قیمت: ۹۰۰۰ تومان
شابک : ۶-۴۵۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸