عنوان             :   جستارهایی در پولشویی و فساد اداری

مولف              :   فرشاد گل میرزایی

ناشر               :   آرنا

ناظرچاپ         :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                           قیمت:       ۱۶۰۰۰   تومان

شابک             :   ۴-۲۲۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸