عنوان             :  جزیره شاتر

مترجم            :  دانیال شمس

ناشر               :  آرنا

چاپ               :  اول ۱۳۹۵

شمارگان         :  ۱۰۰۰ نسخه                        قیمت:  ۱۹۰۰۰ تومان

شابک             : ۱-۳۹۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸