عنوان: جامعه‏ شناسی خانواده (با تاکید بر تأخير ازدواج در ایران)

مولف: قاسم اویسی فردویی                 ویرایش علمی و ادبی:  محمد محمدی فتوره­چی

ناشر: آرنا                                     چاپ : اول ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

شابک:۳-۵۷۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸