عنوان             :   جامعه‌شناسی موسیقی ایران (نظری از دیدگاه جامعه‌شناسی به موسیقی ایرانی در سیر دگرگونی‌های تاریخی – اجتماعی ایران)

مولف              :   رضا برازنده نیا

ناشر               :   آرنا

ویراستاران      :   علی زرین قلم، علی برازنده نیا

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                    قیمت:  ۱۶۰۰۰  تومان

شابک             :   ۵-۳۳۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸