لینک دانلود رایگان

عنوان             :   تکامل ارواح (دلیل وجود داشتن در این آفرینش چیست؟)

تالیف و ترجمه  :   بهرام اسماعیل زاده

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت            :   ۴۵۰۰۰ تومان

شابک             :   ۹-۴۴۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸